Individuálne prehliadky školy

Pre žiakov končiacich ročníkov ZŠ  a ich rodičov, ktorí sa nemohli zúčastniť  Dňa otvorených dverí, srdečne pozývame na Individuálne prehliadky školy spojené s poskytnutím podrobných informáciío štúdiu. Termín prehliadky školy je potrebné telefonicky dohodnúť na číslach 0905 716 376, 0905 298 655.

Škola 21.storočia

V posledných rokoch sa čoraz intenzívnejšie  hovorí o nevyhnutnej reforme  školstva a my sme sa rozhodli nehovoriť, ale realizovať túto reformu v praxi. Ako zástupcovia manažmentu Tatranskej akadémie, n.o. Poprad, sme začali v roku 2008  budovať privátnu školu, ktorá s predstihom reaguje na požiadavky trhu práce, pripravuje študentov na získanie medzinárodných priemyselných Cisco a jazykových Cambridge certifikátov, úzko spolupracuje s univerzitnou a podnikateľskou sférou. Už na začiatku sme si povedali, že chceme byť školou inou a začali sme pracovať na nových študijných odboroch, ktoré nie sú na žiadnej strednej škole na Slovensku a sú postavené na nových princípoch. Na základe zaradenia Súkromnej strednej odbornej školy do siete škôl a následného schválenia experimentálneho overovania nových študijných odborov sme začali  budovať školu, ktorá je postavená na dvoch základných prioritách – vysoko kvalitný pedagogický proces a nadštandartné materiálno-technické vybavenie. Školu, v ktorej študenti majú vlastné notebooky, používajú elektronické učebnice a vlastný vzdelávací portál. Školu, ktorá ponúka svojim študentom  nové perspektívne študijné odbory, ušité na mieru súčasnosti i budúcnosti – bez predmetov, ktoré už nie sú potrebné , so stále inovovaným obsahom učiva. Školu, kde vyučujú ešte stále nadšení vysokokvalifikovaní pedagógovia pri využívaní nových metód a foriem vzdelávani, exkluzívneho hardweru a softweru v modernom zariadení. Školu, ktorá spolupracuje s univerzitnou a podnikateľskou sférou. Cieľom našej práce je dobre pripravený absolvent pre prax, alebo ďalšie štúdium na vysokej škole. Súčasťou vzdelávacieho procesu je zabezpečenie videokonferenčných prednášok zástupcov renomovaných firiem pre študentov.

Základnou ideou vzniku študijného odboru so zameraním na právo, ekonomiku a podnikanie je implementácia  potrieb praxe do vzdelávania v danej oblasti  na strednej škole. Neexistuje ekonóm, ktorý by nemal mať znalosti aj z legislatívy. Neexistuje právnik, ktorý by nemal mať znalosti aj z ekonomiky. Neexistuje živnostník alebo podnikateľ, pre ktorého nie sú  prínosom spojené znalosti z ekonomiky aj z legislatívy. Súčasná štátna, verejná správa a podnikatelia potrebujú zamestnancov práve v kombinácii s ekonomickým a právnym myslením a konaním. Na základe uvedených princípov sme vytvorili jedinečný študijný odbor s názvom Ekonomicko-právne činnosti v podnikaní. Je to moderný a interdisciplinárny študijný odbor, považovaný za príspevok k reforme stredného školstva na Slovensku, pretože vytvára predpoklady pre formovanie  aj novej generácie absolventov s ekonomickým a právnym myslením a konaním. Spojením štúdia týchto zameraní do jedného študijného odboru je zaručená väčšia úspešnosť absolventa v praxi, resp. pri štúdiu na vysokej škole.

Žiadna oblasť na svete sa nerozvíja tak rýchlo ako  informačné technológie a preto vznikol  študijný odbor s názvom  Informačné a digitálne technológie. Jedinečnosť tohto študijného odboru spočíva v spojení predností gymnázií ( dobrý základ matematiky, fyziky ) a priemysloviek, SOŠ ( dobrý základ odborných predmetov  ), čím získa absolvent tohto odboru výhodu pri ďalšom štúdiu na VŠ. Ako jediný študijný odbor v SR ponúka možnosť spojeného štúdia počítačových sietí a spracovania grafiky na PC, v dôsledku čoho sú absolventi lepšie uplatniteľní v praxi, pretože majú vedomosti z viacerých IT oblastí. Absolvent má široký všeobecnovzdelávací základ s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami z oblasti  hardwéru, softwéru PC, projektovania a realizácie počítačových sietí, spracovania grafiky na PC, WEB dizajnu, programovania, robotiky, IoT.

Od 01.09.2020 sme začali vyučovať nový študijný odbor s názvom Inteligentné technológie v súvislosti s predpokladanými potrebami digitálnej transformácie a Industry 4.0. Absolvent študijného odboru inteligentné technológie  je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti informačných technológií, programovania, počítačových sietí, smart technológií, internetu vecí, databázových systémov, základov kybernetickej bezpečnosti, robotiky, 3D technológií, virtuálnej reality, z oblasti aplikovania prvkov umelej inteligencie v rôznych oblastiach, serverových a cloudových technológií, grafiky, základov elektroniky, optimalizácie riadenia procesov a problematiky súvisiacej s digitálnou firmou. Je schopný využívať mäkké zručnosti v prezentovaní a vystupovaní.

Do vyučovania vybraných odborných predmetov oboch informatických odborov je implementovaný medzinárodný Sieťový akademický program Cisco – NetAcad a absolventi štúdia môžu po jeho ukončení  získavať celosvetovo uznávané priemyselné certifikáty.

Veľký dôraz vo všetkých odboroch je kladený na štúdium cudzích jazykov, a preto je do predmetu anglický jazyk   implementované Cambrigde English štúdium s možnosťou získania medzinárodných Cambrigde certifikátov priamo na škole.

 

Be the first to comment

Leave a Reply