O nás

Viete si predstaviť školu, v ktorej majú študenti vlastné notebooky, používajú elektronické učebnice, robia on-line testy i domáce úlohy na internete a rodičia si overujú študijné výsledky prostredníctvom elektronickej žiackej knižky? Školu, ktorá ponúka svojim študentom nové perspektívne študijné odbory, ušité na mieru súčasnosti i budúcnosti – bez predmetov, ktoré už nie sú potrebné , so stále inovovaným obsahom učiva … Školu, kde vyučujú ešte stále nadšení vysokokvalifikovaní pedagógovia pri využívaní nových metód, foriem vzdelávania a exkluzívneho hardweru a softweru v modernom zariadení. Proste školu 21. storočia … 

A práve predstava o takejto škole priviedla zástupcov Tatranskej akadémie n.o. k myšlienke založiť novú školu. Od 01.09.2008 sa oficiálne začalo vyučovanie v jedinečných študijných odboroch na novej Súkromnej strednej odbornej škole, Ul. 29. augusta 4812 v Poprade, ktorej zriaďovateľom je Tatranská akadémia n.o.

Cieľom našej práce je dobre pripravený absolvent pre prax alebo ďalšie štúdium na vysokej škole. Vieme , že produktom práce učiteľa a školy sú vedomosti študenta, ktoré budú hodnotené úspešnosťou na maturitných skúškach a prijatím na vysoké školy. Myslíme si , že už stredná škola má mať takú skladbu odborných predmetov, ktoré presne vystihujú zameranie študenta a sú to predmety absolútne potrebné pre pôsobenie v praxi alebo úspešné zvládnutie prijímacích skúšok. Preto sme na základe vývoja spoločnosti a možnosti podnikania navrhli dva študijné odbory, ktoré ešte nie sú na Slovensku na žiadnej škole a ani v systéme študijných odborov.

Bližšie informácie o škole: http://www.ssosta.edupage.org