Profil organizácie

Názov a sídlo neziskovej organizácie : Tatranská akadémia n.o., Ul. 29. augusta 4812, 058 01 Poprad

Nezisková organizácia je právnickou osobou, jej právne pomery sa riadia zákonom o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecnoprospešné služby a ďalšími všeobecne záväznými predpismi.

Dátum vzniku: 05.06.2003
IČO : 37886223
Zakladateľ: Ing. Vladislav Mitický 

Registrovaná na Odbore všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu v Prešove pod číslom OVVS -055/2003/NO.

1. Účel neziskovej organizácie : 

Nezisková organizácia poskytuje služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry:

a) organizovanie rekvalifikačných kurzov, školení, vzdelávacích a výchovných aktivít, prípravných kurzov, odborných seminárov, konferencií a exkurzií a úhrada s tým spojených mzdových, prevádzkových a materiálových nákladov

b) pre potreby pri vzdelávacích aktivitách neziskovej organizácie zabezpečovanie lektorov a pedagógov, úhradu ich miezd a ostatných nákladov spojených s touto činnosťou. Zabezpečovanie organizačných prác a úhrada nákladov s tým spojených a úhrada mzdových, materiálnych a prevádzkových nákladov

c) zabezpečovanie odbornej literatúry pre vzdelávanie, budovanie knižničného fondu, podpora publikačnej činnosti, knižničné a doplnkové služby a úhrada s tým spojených mzdových, prevádzkových a materiálových nákladov

d) organizovanie a prevádzkovanie aktivít na zvyšovanie vzdelávania a duchovných hodnôt ľudí v oblasti výpočtovej a organizačnej techniky so sprístupnením elektronických a multimediálnych, jazykových, ekonomických a právnických informácií, internetu a úhrada s tým spojených mzdových, prevádzkových a materiálových nákladov

e) zabezpečovanie ubytovania a úhrada výdavkov spojených s aktivitami a službami neziskovej organizácie

Od 01. 09. 2007 bola zaradená do siete škôl v SR Súkromná stredná odborná škola, ktorej zriaďovateľom je Tatranská akadémia n.o. Škola sídli v Poprade na Ul.29.augusta 4812.

2. Orgány neziskovej organizácie

1) Riaditeľ
2) Správna rada
3) Dozorná rada

Za riaditeľ ku Tatranskej akadémie n.o. bola menovaná Ing. Beáta Mitická.
Riaditeľ je štatutárnym orgánom neziskovej organizácie, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. 

Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie a má 5 výkonných členov. Na základe štatútu n.o. správna rada má 4 – ročné funkčné obdobie. Predsedom správnej rady je Ing. Vladislav Mitický.

Dozorná rada je kontrolným orgánom neziskovej organizácie. Dozorná rada má 3 členov.