Cambridge english

Vzdelávanie v Súkromnej strednej odbornej škole, Ul.29.augusta v Poprade, napĺňa trendy modernej vzdelanostnej inštitúcie, ktorá  vytvára všetky predpoklady  pre kvalitu  výchovno-vzdelávacieho procesu. Prioritou tejto školy  so zameraním na informačné technológie a právo, ekonomiku a podnikanie ,  je odbornosť absolventov v týchto oblastiach a jazykové vedomosti. Škola pôsobí na trhu vzdelávania  trinásty školský rok a teda má už konkrétne výsledky a úspechy v rôznych vedomostných súťažiach, olympiádach, v  krajských aj v národných odborných súťažiach. Na základe mimoriadne úspešných výsledkov z anglického jazyka na maturitných skúškach  sa vedenie školy rozhodlo  implementovať do povinného predmetu anglický jazyk Cambridge štúdium s cieľom možnosti získania medzinárodných Cambridge certifikátov  študentmi školy už počas štúdia na strednej škole. V roku 2013 bola podpísaná zmluva o partnerstve  SSOŠ Poprad s ÚCV Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý je autorizovaným centrom pre realizáciu Cambridge skúšok v Slovenskej republike. Kompletné vzdelávanie je realizované v dopoludňajších hodinách v rámci vyučovania, škola zabezpečila pre študentov špeciálne učebnice a pracovné zošity. Veľkou výhodou pre študentov školy je, že  štúdium je implementované do vyučovania a samotné skúšky sa realizujú priamo v prostredí školy, samozrejme v réžii a pod dohľadom autorizovaného centra pri ÚCV Žilinskej univerzity.

V roku 2019 sa konal druhý ročník súťaže o najlepšie Prípravné centrum študentov na skúšky Cambridge English. Do súťaže sa zapojili účastníci zo siedmich krajín (Cyprus, Francúzsko, Holandsko, Poľsko, Česká republika, Slovenská republika, Rumunsko). Súťažilo sa v troch kategóriach a víťazi jednotlivých kategórií z každej krajiny si prevzali ocenenie na pôde Cambridge Univerzity. Medzi ocenenými bola aj Súkromná stredná odborná škola z Popradu a cenu za účasti zástupcov Cambridge Assessment English a Cambridge University Press  si 29.marca 2019 prevzala učiteľka anglického jazyka Mgr. Gabriela Knížová.