Informácie o spracovaní osobných údajov, ak sme ich získali priamo od Vás

Tento dokument je vypracovaný v súlade s Čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a slúži ako informácia o spracovaní osobných údajov žiakov Súkromnej strednej odbornej školy so sídlom na Ulici 29. augusta 4812, 058 01 Poprad, IČO: 42039371 (ďalej len ako „škola“) a ich zákonných zástupcov, ktorých osobné údaje spracúvame v súvislosti s tým, že pôsobíme ako zriaďovateľ tejto školy. Tatranská akadémia, n.o. je v zmysle Nariadenia Prevádzkovateľom v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len ako „Tatanská akadémia, n.o.“ alebo „Prevádzkovateľ“).

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, že všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú v bezpečí a ich spracovanie zosúladené s aktuálnou dokumentáciou v oblasti ochrany osobných údajov.

Naša nezisková organizácia uverejnila túto príručku, ktorá Vám pomôže pochopiť, ako a prečo zhromažďuje informácie od Vás, kto má prístup k týmto informáciám, kto je našou zodpovednou osobou, na ktorú sa v prípade potreby môžete obrátiť, na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje, po akú dobu a na akom právnom základe a aké sú Vaše práva. Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Informácia v rovnakom rozsahu je vám vždy prístupná aj v našich priestoroch.

Mám záujem sa o spracovaní mojich osobných údajov dozvedieť viac:

  • Pre bližšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov kliknite tu.
  • Pre bližšie informácie o Vašich právach v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, kliknite tu.

Mám záujem vedieť, kto je zodpovedná osoba, na ktorú sa môžem obrátiť, ak si myslím, že boli porušené moje osobné údaje alebo chcem zistiť, aké údaje o mne spracúva Tatranská akadémia, n.o., prípadne chcem zistiť iné informácie ohľadom mojich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Chceme Vás tiež informovať, že na našej stránke používame tzv. cookies.Súbory cookie sú krátke textové súbory, ktoré sa sťahujú do Vášho počítača, telefónu alebo iného zariadenia prostredníctvom servera webovej stránky našej neziskovej organizácie. Používaním tejto webstránky vyjadrujete súhlas s ich užívaním. Informujeme Vás však, že používanie cookies na našej webovej stránke nie je spracovaním osobných údajov, nakoľko informácie získané prostredníctvom týchto súborov nedokážeme priradiť ku konkrétnej osobe. Ak sa chcete o cookies dozvedieť viac, kliknite tu.

Prevádzkovateľom sa pre účely tejto informácie rozumie:
Tatranská akadémia, n.o., Ul. 29. augusta 4812, 058 01 Poprad, IČO: 37886223

Kontaktné údaje:
Ing. Beáta Mitická – riaditeľka, e-mail: riaditel@tatranskaakademia.sk
telefonický kontakt: +421 905 298 655

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Tatranská akadémia, n.o. vymenovala zodpovednú osobu, ktorej úlohou je vykonávať dohľad nad dodržiavaním pravidiel ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia. V prípade potreby môžete zodpovednú osobu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy: zodpovednaosoba.ta@tatranskaakademia.skalebo na telefónnom čísle: +421 915 992 780.