Informácie o spracúvaní osobných údajov pre zamestnancov zmluvných partnerov Tatranskej akadémie, n.o., členov ich štatutárnych orgánov, príp. iných nimi poverených osôb, ktoré voči Tatranskej akadémii, n.o. vystupujú ako kontaktné osoby a spracúvaní osobných údajov zmluvných partnerov, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi v rámci realizácie vzájomných zmluvných vzťahov

Tento dokument je vypracovaný v súlade s Čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a slúži ako informácia o spracovaní osobných údajov fyzických osôb, ktoré sú zamestnancami zmluvných partnerov našej neziskovej organizácie (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“), a ktoré sú pre našu neziskovú organizáciu v rámci realizácie ich zmluvných vzťahov s partnermi kontaktnými osobami a tiež pre zmluvných partnerov Prevádzkovateľa, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi.

Prevádzkovateľom sa pre účely tejto informácie rozumie:
Tatranská akadémia, n.o., Ul. 29. augusta 4812, 058 01 Poprad, IČO: 37886223

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Ing. Beáta Mitická – riaditeľka, e-mail: riaditel@tatranskaakademia.sk
telefonický kontakt: +421 905 298 655

Naša nezisková organizácia uverejnila túto príručku, ktorá Vám pomôže pochopiť, ako a prečo naša nezisková organizácia zhromažďuje informácie od Vás, kto má prístup k týmto informáciám, kto je našou zodpovednou osobou, na ktorú sa v prípade potreby môžete obrátiť, na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje, po akú dobu a na akom právnom základe a aké sú Vaše práva. Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Mám záujem sa o spracovaní mojich osobných údajov dozvedieť viac:

Mám záujem vedieť, kto je zodpovedná osoba, na ktorú sa môžem obrátitť, ak si myslím, že boli porušené moje osobné údaje alebo chcem zistiť, aké údaje o mne spracúvate, prípadne chcem zistiť iné informácie ohľadom mojich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Chceme Vás tiež informovať, že na našej stránke používame tzv. cookies.Súbory cookie sú krátke textové súbory, ktoré sa sťahujú do Vášho počítača, telefónu alebo iného zariadenia prostredníctvom servera webovej stránky našej neziskovej organizácie. Používaním tejto webstránky vyjadrujete súhlas s ich užívaním. Informujeme Vás však, že používanie cookies na našej webovej stránke nie je spracovaním osobných údajov, nakoľko informácie získané prostredníctvom týchto súborov nedokážeme priradiť ku konkrétnej osobe. Ak sa chcete o cookies dozvedieť viac, kliknite tu.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Tatranská akadémia, n.o. vymenovala zodpovednú osobu, ktorej úlohou je vykonávať dohľad nad dodržiavaním pravidiel ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia. V prípade potreby môžete zodpovednú osobu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy: zodpovednaosoba.ta@tatranskaakademia.skalebo na telefónnom čísle: +421 915 992 780.