2. študentská konferencia SSOSTY

POPRAD, 23. marec 2018 – Príbehy absolventov, štúdium na vysokých školách, názory zamestnávateľov a rady ako uspieť pri hľadaní práce. To boli témy druhej študentskej konferencie, ktorú pre žiakov 3. a 4. ročníka v priestoroch kongresovej sály Aquacity Poprad pripravila Súkromná stredná odborná škola sídliaca na Ul. 29. augusta 4812 v Poprade.

Konferencia bola vyvrcholením projektu v rámci programu ERASMUS+ na zabezpečenie odbornej stáže  študentov v Portugalsku s názvom Európska prax pre život. Bola prirodzenou snahou školy o prepojenie školského vzdelávacieho programu oboch študijných odborov Právo a podnikanie a Informačné a digitálne technológie s uplatnením sa absolventov školy  na trhu práce a pri štúdiu na vysokých školách.

„Snažili sme sa pozvať hostí, ktorí dokážu študentom priniesť pohľad nielen z vysokoškolského prostredia, ale aj z prostredia reálnej praxe. Zazneli tak názory nielen našich úspešných absolventov, ale aj potenciálnych zamestnávateľov,“ objasnila výber hostí riaditeľka školy Beáta Mitická. Sféru potenciálnych zamestnávateľov zastupovali predstavitelia spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia, Eliška Zimová zo spoločnosti Alto Slovakia s. r.o., Svit, Peter Plávka z AutoKlub Toyota Poprad, Katarína Zimermanová z Ekonomickej fakulty UMB Banská Bystrica, Peter Feciľak z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity Košice a Marián Hruboš z Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Z radov absolventov prijali pozvanie Klaudia Vospálková, Martina Pastuchová, Patrik Britaňák a Ľubor Jurena.

Najcennejšie rady sa týkali vytrvania vo svojom odhodlaní. Patrik Britaňák, ktorý bol ocenený ako osobnosť maturitného ročníka SSOSTY v roku 2015, svoje skúsenosti zhrnul :

„Poradil by som vám ,aby ste sa poriadne zamysleli nad tým, čo vás baví , pretože ak pôjdete niečo študovať len kvôli tomu, že to svet ocení, a vás to nebude baviť, tak to bude veľmi ťažké. Ak však nastane opačná situácia a vás to bude len baviť a svet to neocení, tak skončíte ako nejaký umelec bez prístrešia. Myslím, že je nutné zohľadniť obidve stránky a je dôležité nájsť tú svoju vášeň. A vo chvíli, keď ju naozaj nájdete, sadnite si k stolu, zoberte pero a papier, alebo pošlite e-mail sami sebe, a spíšte všetky dôvody, prečo ste sa tak rozhodli. Spíšte si tú svoju motiváciu, lebo prejde pár mesiacov, prejdú roky a vy úplne zabudnete, prečo ste sa tak rozhodli. Práve v tých ťažkých chvíľach vám to môže naozaj veľmi, veľmi pomôcť vydržať. Skúste to dotiahnuť do konca a nevzdávať sa .“

Prechod na vysokú školu môže byť pre niektorých študentov odstrašujúci, hlavne čo sa týka zvládania veľkého množstva nového učiva. Absolventi školy študujúci na vysokej škole tieto obavy zmiernili: „Prechod na vysokú školu nebol až taký ťažký. Viacerým predmetom som sa nemusela príliš venovať, pretože sme ich podrobne prebrali už na strednej škole. Mohla som sa o tieto vedomosti oprieť, venovať sa iným predmetom a od samého začiatku som aj úspešne vyhľadávala pracovné uplatnenie v oblasti práva,“ dodáva absolventka Klaudia Vospálková.

Peter Feciľak z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity Košice tvrdí, že: “Veľkú zásluhu na prosperovaní absolventa strednej školy na vysokej škole má aj prostredie, v ktorom sa študent strednej školy nachádza. Ak dokáže stredná škola vytvoriť dobré prostredie na to, aby študenti mohli robiť to, čo ich baví, aby mohli rásť, tak ten rast je exponenciálny. A to je prípad SSOSTY v Poprade.“

V školskom roku 2017/2018 škola získala grant na projekt v rámci programu ERASMUS+ na zabezpečenie 3-týždňovej odbornej stáže  študentov v Portugalsku. Účasť študentov školy na stáži bola výrazným posunom v implementácii teoretickej prípravy do reálneho života konkrétnej firmy v medzinárodnom prostredí a umožnila im vytvoriť si prvotné pracovné skúsenosti, návyky a zručnosti. Zároveň sa vytvoril výrazný motivačný nástroj na podporu rozvoja odborných a jazykových kompetencií študentov, ktoré sú potrebné pre ich zaradenie na trh práce. V ďalšej časti konferencie preto vystúpili priami účastníci tejto odbornej stáže so svojimi zážitkami a skúsenosťami, ktoré sprostredkovali svojim spolužiakom veľmi autentickým a emočným spôsobom.

Súčasťou programu konferencie bol aj workshop na tému Ako nepokaziť prvý pracovný pohovor. Trojica špecialistov z HR oddelenia spoločnosti AT&T pripravila pre študentov rady nielen pri písaní životopisu, ale poskytla im cenné odporúčania pri príprave na pohovor alebo hľadaní zamestnania.

Be the first to comment

Leave a Reply