Prvý ročník študentskej konferencie SSOSTy

Príbehy absolventov, štúdium na vysokých školách, názory zamestnávateľov a rady ako uspieť pri hľadaní práce. To boli témy prvej študentskej konferencie, ktorú pre žiakov 3. a 4. ročníka v priestoroch kongresovej sály Aquacity pripravila Súkromná stredná odborná škola sídliaca na Ul. 29. augusta 4812 v Poprade.

Konferencia bola vyvrcholením projektu Európskej únie s názvom Inovácia vzdelávacieho procesu v Súkromnej strednej odbornej škole v Poprade na základe požiadaviek trhu práce. Bola prirodzenou snahou školy o prepojenie školského vzdelávacieho programu oboch študijných odborov právo, ekonomika a podnikanie a informačné a digitálne technológie s uplatnením absolventov školy na vysokých školách a trhu práce.

„Snažili sme sa pozvať hostí, ktorí dokážu študentom priniesť pohľad nielen z vysokoškolského prostredia, ale aj z prostredia reálnej praxe. Zazneli tak názory nielen našich úspešných absolventov, ale aj potencionálnych zamestnávateľov,“ objasnila výber hostí riaditeľka školy Beáta Mitická. Sféru potencionálnych zamestnávateľov zastupovali predstavitelia spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia Zuzana Fedorová, Zuzana Zvolenská a Matúš Ondrejča, Igor Gallo zo spoločnosti ARPROG a.s., Peter Palúch z Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, advokáti Juraj Lukáč a Matúš Fabián . Z radov absolventov prijali pozvanie Zuzana Suchanovská, Veronika Lizáková, Katarína Čontošová, Šimon Kačmár a Ľubor Jurena.

Najcennejšie rady sa týkali vytrvania vo svojom odhodlaní, ale aj venovaniu sa pre študenta naoko nudným predmetom. Matúš Fabián, advokát: „Predmety, ku ktorým patrí napríklad dejepis, logika alebo praktikom právnych podaní ,sú pre študentov práva mimoriadne dôležité. Predstavujú akúsi záruku, že žiak dokáže spracovať veľké množstvo učiva plného faktov. Sú však dôležité aj preto, lebo študent je nútený premýšľať v súvislostiach a logicky prepájať jednotlivé fakty.“

Prechod na vysokú školu môže byť pre niektorých študentov odstrašujúci, hlavne čo sa týka zvládania veľkého množstva nového učiva. Absolventi školy študujúci na vysokej škole tieto obavy zmiernili: „Prechod na vysokú školu nebol až taký ťažký. Viacerým predmetom som sa nemusel príliš venovať, pretože sme ich podrobne prebrali už na strednej škole. Mohol som sa o tieto vedomosti oprieť a viac času venovať iným predmetom alebo aktivitám,“ dodáva absolvent Šimon Kačmár.

Nedá sa jednoznačne povedať, ktorá pomaturitná cesta životom je jednoduchšia. Zuzana Suchanovská a Ľubor Jurena patria k absolventom, ktorí nemali problém nájsť si prácu ihneď po skončení štúdia. Aj oni oceňujú vedomosti, ktoré získali na strednej škole. „Tak ako na vysokej škole, aj my sme museli využiť vedomosti, ktoré sme sa naučili počas doterajšieho štúdia. Pre nás to bolo náročnejšie v tom, že sme to museli aj reálne uplatniť v praxi, čo nebýva vždy jednoduché,“ zhodnotila Zuzana Suchanovská.

V ďalšej časti konferencie Juraj Smolka z Cambridge Study žiakom predstavil možnosti štúdia v zahraničí, na univerzitách vo Veľkej Británii, Holandsku a Dánsku. Absolventka SSOSTY Katarína Čontošová predstavila možnosti a výhody štúdia na Mendelovej univerzite v Brne. Súčasťou programu konferencie bol aj workshop na tému Ako nepokaziť prvý pracovný pohovor. Trojica špecialistov z HR oddelenia spoločnosti AT&T pripravila pre študentov jedinečné rady nielen pri písaní životopisu, ale poskytla žiakom cenné odporúčania pri príprave na pohovor alebo hľadaní zamestnania.

Súkromná stredná odborná škola patrí medzi dynamicky rastúce stredné odborné školy. Zriaďovateľom školy je Tatranská akadémia, n. o. a svoju činnosť začala 1. septembra 2008. Počas nasledujúcich rokov si dokázala vytvoriť stabilné miesto nielen v širšom regióne, ale aj na celkom Slovensku.

Be the first to comment

Leave a Reply