Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom informovania širokej verejnosti o aktuálnom dianí na škole, o výsledkoch a úspechoch školy, ktorej sme zriaďovateľom, prostredníctvom našej webovej stránky

Za účelom lepšieho informovania širokej verejnosti o aktuálnom dianí na škole, o výsledkoch a úspechoch školy, ktorej je naša nezisková organizácia zriaďovateľom, spracúvame o vás vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, príslušnosť k škole, trieda, odbor, ktorý žiak študuje, výsledky žiaka pri reprezentovaní školy na súťažiach, olympiádach, či na iných akciách organizovaných školou alebo zriaďovateľom školy, akákoľvek fotografia, ktorá obsahuje podobizeň žiaka v súvislosti s propagáciou výsledkov dieťaťa/jeho školských úspechov alebo v súvislosti s akýmikoľvek školskými aktivitami, akýkoľvek videozáznam (obrazovo-zvukový), ktorý obsahuje podobizeň žiaka a jeho totožnosť (meno, priezvisko, trieda, škola, študijný odbor) v súvislosti s propagáciou výsledkov dieťaťa/jeho školských úspechov alebo v súvislosti s akýmikoľvek školskými aktivitami. Tieto osobné údaje spracúvame na právnom základe vášho súhlasu ako dotknutej osoby, resp. súhlasu zákonných zástupcov dotknutej osoby v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, nakoľko ste vyjadrili súhlas s tým, aby Stredná odborná škola, ktorej sme zriaďovateľom, a ktorej ste súhlas udelili, nám tieto údaje poskytla za účelom toho, aby sme ich zverejnili na našej webovej stránke http://tatranskaakademia.sk/ (samozrejme len v rozsahu poskytnutých osobných údajov). Tieto osobné údaje spracúvame po dobu trvania súhlasu, t.j. do doby, kým z vašej strany nedôjde k odvolaniu súhlasu s poskytovaním vyššie uvedených osobných údajov Tatranskej akadémii, n.o., najneskôr však do doby, kým je takéto spracúvanie zákonné v súlade s udeleným súhlasom. Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov však môžete odvolať buď zaslaním takéhoto odvolania na adresu sídla našej neziskovej organizácie alebo e-mailom na adresu: zodpovednaosoba.ta@tatranskaakademia.sk.

Tieto informácie sú dostupné našim oprávneným zamestnancom. Musíte však vziať do úvahy, že nakoľko sa súhlas udeľuje pre účely zverejnenia, tak k nim budú mať prístup v rozsahu zverejnenia všetky subjekty, ktoré sa dostanú do kontaktu s osobnými údajmi dotknutej osoby. K údajom má prístup aj spoločnosť, ktorá nám zabezpečuje webhostingové služby, a teda je v tejto súvislosti naším sprostredkovateľom – WebSupport s. r. o. so sídlom Karadžičova 7608/12, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 36 421 928.

Zároveň Vás informujeme o tom, že neuskutočňujeme žiaden prenos vašich údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame v súvislosti s vyplácaním prospechového štipendia

V prípade splnenia podmienok poskytujeme žiakom Súkromnej strednej odbornej školy, ktorej sme zriaďovateľom, prospechové štipendium, a to formou zľavy zo školného, ktoré sa platí na základe Zmluvy o štúdiu Tatranskej akadémii, n.o. Na to, aby mohla naša nezisková organizácia takéto prospechové štipendium poskytnúť/vyplatiť, je potrebné, aby jej škola, ktorej sme zriaďovateľom, poskytla podklady potrebné pre výplatu takéhoto štipendia (t.j. bežné osobné údaje o žiakov, vrátane ich prospechu, príslušnosť k škole a trieda). Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov v rámci tohto účelu je teda plnenie Zmluvy o štúdiu v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Pre tieto účely spracúvame bežné osobné údaje žiakov, vrátane rodného čísla, ako aj osobné údaje osôb, ktoré platia v prospech žiaka školné, nakoľko sa im posiela faktúra znížená o sumu priznaného prospechového štipendia. Tieto osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov.

Tieto informácie sú dostupné našim oprávneným zamestnancom a tiež sprostredkovateľovi – spoločnosti Argania, spol. s.r.o. so sídlom Železničná 2727/34, 058 01 Poprad-Veľká, IČO: 46 919 911, s ktorou máme uzatvorenú Zmluvu o spracúvaní osobných údajov, resp. osobám, ktoré v prospech žiaka platia našej neziskovej organizácii školné. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Zároveň Vás informujeme o tom, že neuskutočňujeme žiaden prenos vašich údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame v rámci evidencie uplatnených práv dotknutých osôb

V prípade, ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba, čiže osoba, o ktorej spracúvame osobné údaje, vedieme o tom evidenciu, nakoľko takýto Váš dopyt evidujeme a tiež evidujeme aj naše odpovede na vami zaslané otázky, resp. žiadosti, a to na základe Čl. 15, 16, 17, 18 , 20, 21 a 22 Nariadenia. V rámci tohto účelu spracúvame o Vás všetky kategórie osobných údajov, a to po dobu 5 rokov. Zároveň Vás informujeme o tom, že neuskutočňujeme žiaden prenos Vašich údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Tieto informácie sú dostupné iba našim oprávneným zamestnancom, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám. Ak nám to legislatíva prikazuje alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv (súdy, orgány činné v trestnom konaní), Vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj Úradu na ochranu osobných údajov SR, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.