Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame v rámci plnenia našich povinností v súvislosti so zabezpečením kontroly údajov zasielaných do centrálneho registra (rezortný informačný systém) vedeného MŠVVŠ SR školou v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

V súlade s § 158 ods. 6 z. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších právnych predpisov je Tatranská akadémia, n.o. ako zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy na základe požiadania Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej v texte len ako „ MŠVVŠ SR) povinná vykonať vo vzťahu k osobným údajom poskytnutým do centrálneho registra školou a školským zariadením v jej pôsobnosti kontrolu poskytovaných osobných údajov a potvrdiť ich správnosť a úplnosť. Centrálny register je zoznam osobných údajovbežnej aj osobitnej kategórie (osobné údaje o zdravotnom stave) o deťoch, žiakoch a poslucháčoch, ktorí sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese v školách, školských zariadeniach, ako aj zoznam osobných údajov o zákonných zástupcoch týchto detí, žiakov a poslucháčov, a to v rozsahu stanovenom vyššie uvedeným zákonom. Centrálny register je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom a prevádzkovateľom je MŠVVŠ SR. Pre účely zisťovania správnosti a úplnosti týchto údajov je preto zriaďovateľ ako prevádzkovateľ oprávnený tieto údaje získavať, kontrolovať, prípadne dohliadať nad vykonávaním zmien, poskytovať ich príslušným orgánom verejnej moci, ak je to v tejto súvislosti potrebné na plnenie jeho úloh. Doba uchovávania týchto údajov je stanovená po dobu trvania povinnosti plnenia povinností prevádzkovateľa podľa § 158 z. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Tieto informácie sú dostupné iba našim oprávneným zamestnancom, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj Štátnej školskej inšpekcii, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej v texte ako „MŠVVŠ“), Úradu na ochranu osobných údajov, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom evidencie a spracovania účtovných dokladov

V prípade, ak Vám v súvislosti so štúdiom žiaka na škole, ktorej sme zriaďovateľom, bola na základe zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je aj naša nezisková organizácia, a v ktorej prospech sa platí školné za štúdium žiaka, vystavená faktúra, spracúvame o Vás osobné údaje za účelom evidencie a spracovania týchto účtovných dokladov. Na tento účel nám poskytujete len Váš titul, meno, priezvisko a bydlisko, resp. dodaciu adresu a prípadne aj číslo bankového účtu. Tieto osobné údaje spracúvame na základe z. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov. Tieto účtovné doklady sú v našej organizácii uchovávané po dobu 10 rokov od ich vystavenia.

Tieto informácie sú dostupné iba našim oprávneným zamestnancom, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a tiež sprostredkovateľovi – spoločnosti Argania, spol. s.r.o. so sídlom Železničná 2727/34, 058 01 Poprad-Veľká, IČO: 46 919 911, ktorá spracúva vaše osobné údaje v našom mene, a s ktorou máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám, príp. audítorovi. Ak nám to legislatíva prikazuje alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv (súdy, orgány činné v trestnom konaní), Vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj daňovému úradu, Úradu na ochranu osobných údajov, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom vedenia zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa podmienok štúdia uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a rodičmi žiakov školy (resp. budúcich žiakov školy) v našej zriaďovateľskej pôsobnosti

Nakoľko každý žiak Súkromnej strednej odbornej školy, ktorej sme zriaďovateľom, musí mať uzatvorenú Zmluvu o štúdiu, ktorú v jeho prospech uzatvárajú zákonní zástupcovia a trvá počas celej doby štúdia, a ktorej zmluvnou stranou je zároveň aj naša nezisková organizácia, je nevyhnutné, aby sme spracúvali osobné údaje o žiakoch aj o ich zákonných zástupcoch (bežnú kategóriu osobných údajov). Právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov bude teda plnenie Zmluvy o štúdiu v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Vaše osobné údaje na tento účel uchovávame v našej neziskovej organizácii po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia platnosti predmetnej zmluvy.

Tieto informácie sú dostupné iba našim oprávneným zamestnancom, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a tiež sprostredkovateľovi – spoločnosti Argania, spol. s.r.o. so sídlom Železničná 2727/34, 058 01 Poprad-Veľká, IČO: 46 919 911, ktorá spracúva vaše osobné údaje v našom mene, a s ktorou máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Vaše osobné údaje môžu byť tiež poskytnuté spolupracujúcim advokátskym kanceláriám, príp. audítorom a súdom. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom vedenia zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa výpožičky notebookov uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a rodičmi žiakov školy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti

Každý žiak Súkromnej strednej odbornej školy, ktorej sme zriaďovateľom, má nárok obdržať a po celú dobu štúdia užívať notebook pridelený našou neziskovou organizáciu. Z uvedeného dôvodu dochádza medzi zákonnými zástupcami žiakov a našou neziskovou organizáciou v prvom ročníku štúdia žiaka k uzatvoreniu Zmluvy o výpožičke notebooku, a preto je zároveň a nevyhnutné, aby sme spracúvali osobné údaje o žiakoch aj o ich zákonných zástupcoch (bežnú kategóriu osobných údajov). Právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov bude teda plnenie vyššie uvedenej zmluvy v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Vaše osobné údaje na tento účel uchovávame v našej neziskovej organizácii po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia platnosti predmetnej zmluvy.

Tieto informácie sú dostupné iba našim oprávneným zamestnancom, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a tiež sprostredkovateľovi – spoločnosti Argania, spol. s.r.o. so sídlom Železničná 2727/34, 058 01 Poprad-Veľká, IČO: 46 919 911, ktorá spracúva vaše osobné údaje v našom mene, a s ktorou máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Vaše osobné údaje môžu byť tiež poskytnuté spolupracujúcim advokátskym kanceláriám, príp. audítorom a súdom. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj orgánom činným v trestnom konaní, Úradu na ochranu osobných údajov SR, príp. aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom evidencie a vybavovania súdnych sporov a s tým súvisiacich exekúcií alebo konkurzných konaní

Naša nezisková organizácia má uzatvorenú so zákonnými zástupcami žiakov, resp. budúcich žiakov školy, ktorej sme zriaďovateľom, Zmluvu o štúdiu, pričom zákonní zástupcovia sa zaväzujú platiť školné v prospech Tatranskej akadémie, n.o. V prípade, ak v dôsledku neplnenia zmluvných povinností bola/bude naša nezisková organizácia nútená vymáhať si svoje pohľadávky v súdnom a následne aj v exekučnom konaní, prípadne prihlásiť si svoju pohľadávku do konkurzu, musíme o vás spracúvať osobné údaje v rozsahu potrebnom pre uplatnenie našich pohľadávok. Pre tieto účely však spracúvame len bežnú kategóriu vašich osobných údajov na základe z. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších právnych predpisov, z. č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok v znení neskorších právnych predpisov, z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov. Tieto údaje o vás následne uchovávame po dobu 10 rokov po právoplatnom ukončení konania.

Tieto informácie sú dostupné iba našim oprávneným zamestnancom, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a tiež sprostredkovateľovi – spoločnosti Argania, spol. s.r.o. so sídlom Železničná 2727/34, 058 01 Poprad-Veľká, IČO: 46 919 911, ktorá spracúva vaše osobné údaje v našom mene, a s ktorou máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Za účelom uplatňovania našich nárokov poskytujeme vaše osobné údaje aj súdom pre účely súdneho konania, exekútorovi a exekučnému súdu pre účely exekučného konania a správcovi konkurznej podstaty, resp. súdu pre účely konkurzného konania a tiež spolupracujúcim advokátskym kanceláriám a audítorovi. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj orgánom činným v trestnom konaní, Úradu na ochranu osobných údajov SR, príp. aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré spracúvame o žiakoch, ktorí sa majú zúčastniť školského výletu/akcie/podujatia, kultúrneho alebo športového charakteru, za účelom ich poskytnutia tretím osobám, v prípade ak je táto akcia financovaná alebo inak zabezpečovaná prevádzkovateľom ako zriaďovateľom školy

V prípade, ak za účelom plnenia povinností vyplývajúcej našej neziskovej organizácii zo Zmluvy o štúdiu realizujeme výlet, akciu alebo podujatie kultúrneho alebo športového charakteru pre žiakov školy, ktorej sme zriaďovateľom, a pre tieto účely je potrebné poskytnúť osobné údaje o žiakoch Školy tretím osobám, tieto poskytneme len so súhlasom zákonných zástupcov maloletých žiakov, resp. so súhlasom plnoletých žiakov v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (v tomto prípade spracúvame len bežnú kategóriu osobných údajov). Tieto osobné údaje spracúvame do naplnenia účelu, t.j. do odovzdania údajov tretej strane; prevádzkovateľ je však povinný aj po naplnení účelu spracovania uchovávať osobné údaje uvedené na tomto súhlase, a teda nevykonať ich výmaz likvidáciou súhlasu z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v súlade s GDPR, konkr. je povinný dozornému orgánu preukázať zákonnosť spracúvania osobných údajov, a teda existenciu súhlasu dotknutej osoby.

Tieto informácie sú dostupné našim oprávneným zamestnancom. Tieto osobné údaje budú následne poskytnuté osobám, u ktorých alebo prostredníctvom ktorých sa má daná akcia realizovať, a ktoré vyžadujú poskytnutie týchto osobných údajov, cestovné kancelárie. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom podpory výučby vlastným systémom e-learningu na portáli virtual-academy

V zmysle Zmluvy o štúdiu žiaka na škole, ktorej sme zriaďovateľom, sme sa zaviazali na podporu výučby vlastným systémom e-learningu prostredníctvom nášho portálu virtual-academy, kde sú žiakom školy, ktorej sme zriaďovateľom, sprístupnené potrebné učebné materiály. Na to, aby mohol mať žiak školy k tomuto portálu prístup, je potrebné spracúvať osobné údaje o žiakoch školy, ktorej sme prevádzkovateľom, pričom sa jedná len o bežnú kategóriu osobných údajov (identifikačné a prihlasovacie údaje), ktoré spracúvame za týmto účelom len po dobu štúdia žiaka na škole, ktorej sme zriaďovateľom. Tieto údaje o vás spracúvame na právnom základe plnenia zmluvy o štúdiu v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Tieto informácie sú dostupné našim oprávneným zamestnancom, ako aj učiteľom a vedeniu školy, ktorej sme zriaďovateľom, v súlade so z. č. 245/2008 Z. z. školským zákonom v znení neskorších právnych predpisov z dôvodu evidencie návštevy portálu v súvislosti s kontrolou plnenia školských povinností žiakov. Tieto osobné údaje budú tiež sprístupnené spoločnosti, ktorá spravuje webovú stránku, v rámci ktorej je tento portál vytvorený (sprostredkovateľ – spoločnosť EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. so sídlom Košická 6,  Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 36 485 161). V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame v rámci vykonávania pôsobnosti odvolacieho orgánu voči rozhodnutiam, ktoré boli vydané riaditeľkou školy, ktorej zriaďovateľom je prevádzkovateľ, v prvom stupni

V prípade, ak koná riaditeľka školy v prvom stupni ako orgán verejnej správy, t.j. rozhoduje o právach a povinnostiach iných fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy, je možné proti jej rozhodnutiu podať odvolanie. O takomto odvolaní bude následne rozhodovať odvolací orgán, ktorým je zriaďovateľ školy, čiže naša nezisková organizácia, a to na právnom základe zákona č. 245/2008 školského zákona v znení neskorších právnych predpisov a z. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších právnych predpisov. Pre tento účel spracúvame len bežnú kategóriu osobných údajov a uchovávame ich po dobu 10 rokov.

Tieto informácie sú dostupné našim oprávneným zamestnancom a tiež zákonným zástupcom/rodičom záujemcov o štúdium. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov (najmä Ministerstvo ŠVVŠ SR, Štátna školská inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov SR).

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom správy registratúry

V zmysle z. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sme povinní evidovať registratúru, ktorá vznikne z našej činnosti. Za týmto účelom spracúvame o Vás korešpondenčné údaje v prípade, ak zasielate vy nám alebo my vám úradnú korešpondenciu. Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov v rámci tohto účelu je teda vyššie uvedený zákon. Túto korešpondenciu uchovávame po dobu 3 rokov.

Tieto informácie sú dostupné iba našim oprávneným zamestnancom, ktorí Vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám. Ak nám to legislatíva prikazuje alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv (súdy, orgány činné v trestnom konaní), Vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj Úradu na ochranu osobných údajov SR, orgánom činným v trestnom konaní, Ministerstvu vnútra SR, príslušnému archívu, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvamev rámci evidencie uplatnených práv dotknutých osôb

V prípade, ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba, čiže osoba, o ktorej spracúvame osobné údaje, vedieme o tom evidenciu, nakoľko takýto Váš dopyt evidujeme a tiež evidujeme aj naše odpovede na vami zaslané otázky, resp. žiadosti, a to na základe Čl. 15, 16, 17, 18 , 20, 21 a 22 Nariadenia. V rámci tohto účelu spracúvame o Vás všetky kategórie osobných údajov, a to po dobu 5 rokov.

Tieto informácie sú dostupné iba našim oprávneným zamestnancom, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám. Ak nám to legislatíva prikazuje alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv (súdy, orgány činné v trestnom konaní), Vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj Úradu na ochranu osobných údajov SR, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom uzatvorenia poistenia v prípade realizácie podujatí/výletov/stáží organizovaných prevádzkovateľom

V prípade, ak majú žiaci školy/ich zákonní zástupcovia záujem o uzatvorenie poistenia prostredníctvom našej organizácie z dôvodu účasti na podujatí/výlete/stáži organizovaných prevádzkovateľom a tieto osobné údaje poskytujeme následne zmluvnej poisťovni, spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe súhlasu dotknutej osoby alebo v prípade maloletých osôb, na základe súhlasu zákonného zástupcu dotknutej osoby v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Na tento účel o Vás spracúvame bežné osobné údaje (v rozsahu identifikačných údajov)  a v prípade poistnej udalosti aj údaje v rozsahu potrebnom pre nahlásenie poistnej udalosti (t.j. aj údaje o zdravotnom stave dotknutej osoby), a to po dobu trvania poistnej zmluvy a 4 roky po poistnej udalosti.

Tieto informácie sú dostupné iba našim oprávneným zamestnancom, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a zmluvným poisťovniam. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom vedenia zoznamov uplatnených reklamácií notebookov

V rámci tohto účelu spracúvame o Vás identifikačné a kontaktné údaje v prípade, ak si uplatníte reklamáciu nami dodaného notebooku, a to na právnom základe Zmluvy o výpožičke notebooku v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Tieto osobné údaje o Vás spracúvame 2 roky od dodania notebooku, resp. do uplynutia záručnej doby (ak je dlhšia ako dva roky).

Tieto informácie sú dostupné iba našim oprávneným zamestnancom, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje môžu byť v prípade potreby tiež poskytnuté spolupracujúcim advokátskym kanceláriám. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informujeme Vás tiež, že nedochádza k prenosu Vašich osobných údajov do tretej krajiny (mimo EÚ) s výnimkou prípadu, ak by bolo potrebné, aby sme Vaše osobné údaje poskytli priamo subjektu, u ktorého alebo prostredníctvom ktorého sa má realizovať akcia/podujatie organizované alebo financované našou neziskovou organizáciou a tento subjekt sa nachádza v tretej krajine).

« Naspäť