Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom informovania širokej verejnosti o aktuálnom dianí na škole, o výsledkoch a úspechoch školy, ktorej sme zriaďovateľom, prostredníctvom našej webovej stránky

Za účelom lepšieho informovania širokej verejnosti o aktuálnom dianí na škole, o výsledkoch a úspechoch školy, ktorej je naša nezisková organizácia zriaďovateľom, spracúvame o vás vaše osobné údaje v rozsahu, v ktorom ste udelili súhlas s ich spracovaním škole a s ich následným poskytnutím našej neziskovej organizácii za účelom ich zverejnenia (maximálny rozsah osobných údajov, ktoré sú obsahom súhlasu: titul, meno, priezvisko, príslušnosť k spoločnosti/organizácii/zamestnávateľovi, všetky fotografie vyhotovené v súvislosti s účasťou dotknutej osoby na prednáške alebo inej aktivite u prevádzkovateľa, videozáznamy /obrazovo-zvukové záznamy obsahujúce podobizeň aj totožnosť dotknutej osoby/ vyhotovené v súvislosti s účasťou dotknutej osoby na prednáške alebo inej aktivite u prevádzkovateľa, pričom sa jedná len o bežnú kategóriu osobných údajov). Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe vášho súhlasu ako dotknutej osoby v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, nakoľko ste vyjadrili súhlas s tým, aby Stredná odborná škola, ktorej sme zriaďovateľom, a ktorej ste súhlas udelili, nám tieto údaje poskytla za účelom toho, aby sme ich zverejnili na našej webovej stránke http://tatranskaakademia.sk/(samozrejme len v rozsahu poskytnutých osobných údajov). Tieto osobné údaje spracúvame po dobu trvania súhlasu, t.j. do doby, kým z vašej strany nedôjde k odvolaniu súhlasu s poskytovaním vyššie uvedených osobných údajov Tatranskej akadémii, n.o., najneskôr však do doby, kým je takéto spracúvanie zákonné v súlade s udeleným súhlasom. Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov však môžete odvolať buď zaslaním takéhoto odvolania na adresu sídla našej neziskovej organizácie alebo e-mailom na adresu: zodpovednaosoba.ta@tatranskaakademia.sk.

Tieto informácie sú dostupné našim oprávneným zamestnancom. Musíte však vziať do úvahy, že nakoľko sa súhlas udeľuje pre účely zverejnenia, tak k nim budú mať prístup v rozsahu zverejnenia všetky subjekty, ktoré sa dostanú do kontaktu s osobnými údajmi dotknutej osoby. K údajom má prístup aj spoločnosť, ktorá nám zabezpečuje webhostingové služby, a teda je v tejto súvislosti naším sprostredkovateľom – WebSupport s. r. o. so sídlom Karadžičova 7608/12, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 36 421 928.

Zároveň Vás informujeme o tom, že neuskutočňujeme žiaden prenos vašich údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame v rámci evidencie uplatnených práv dotknutých osôb

V prípade, ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba, čiže osoba, o ktorej naša nezisková organizácia spracúva osobné údaje, vedieme o tom evidenciu, nakoľko takýto Váš dopyt evidujeme a tiež evidujeme aj naše odpovede na vami zaslané otázky, resp. žiadosti, a to na základe Čl. 15, 16, 17, 18 , 20, 21 a 22 Nariadenia. V rámci tohto účelu spracúvame o Vás všetky kategórie osobných údajov, a to po dobu 5 rokov.

Tieto informácie sú dostupné iba našim oprávneným zamestnancom, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám. Ak nám to legislatíva prikazuje alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv (súdy, orgány činné v trestnom konaní), Vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj Úradu na ochranu osobných údajov SR, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov. Zároveň Vás informujeme o tom, že neuskutočňujeme žiaden prenos Vašich údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.