Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré spracúvame za účelom Vašej evidencie ako zástupcov a kontaktných osôb našich súčasných/potenciálnych zmluvných partnerov, resp. za účelom Vašej evidencie, ak ste fyzickou osobou – podnikateľom v súvislosti s plnením zmluvných záväzkov

Na základe čoho a za akým účelom spracúvame o Vás Vaše osobné údaje?

Za účelom toho, aby sme mohli jednoduchšie a rýchlejšie realizovať vzťahy s našimi zmluvnými partnermi, nám títo poskytujú kontaktné údaje Vás ako svojich zamestnancov, členov štatutárneho orgánu, príp. ako iných nimi poverených osôb, ktoré ďalej spracúvame (eviduje a v prípade potreby Vás potom kontaktuje). Obdobne to platí aj v prípade, ak je naším zmluvným partnerom fyzická osoba – podnikateľ.

Právny základ spracovania osobných údajov

Tieto Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu potreby realizácie nášho zmluvného vzťahu s partnerom v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (právnym základom je teda plnenie zmluvy, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy), ak ste fyzickou osobou – podnikateľom, resp. členom štatutárneho orgánu obchodnej organizácii, s ktorou máme uzatvorený zmluvný vzťah a v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (právnym základom je v tomto prípade náš oprávnený záujem), ak ste zamestnancom nášho obchodného partnera, pričom v tomto prípade je naším oprávneným záujmom práve možnosť obrátiť sa na kontaktnú osobu za účelom transparentnejšej realizácie zmluvného vzťahu s naším zmluvným partnerom, ktorý Vás určil v rámci plnenia Vašich pracovných povinností ako kontaktnú osobu.

Aké osobné údaje o Vás spracúvame za týmto účelom a po akú dobu?

V rámci tohto účelu spracúvame o Vás len osobné údaje bežnej kategórie – identifikačné a kontaktné údaje.

Tieto osobné údaje o Vás spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi našou organizáciou a naším zmluvným partnerom, maximálne však po dobu zmeny oprávnenej kontaktnej osoby (zamestnanca/člena štatutárneho orgánu) na základe oznámenia zmluvného partnera prevádzkovateľa. V prípade, ak sú Vaše osobné údaje obsiahnuté aj na zmluve s obchodným partnerom, tak tieto uchovávame po dobu 10 rokov od ukončenia platnosti zmluvy (a v prípade potrieb pre občianske súdne konanie po dobu trvania tejto potreby, najneskôr však do právoplatného skončenia takéhoto konania).

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Tieto informácie sú dostupné iba našim oprávneným zamestnancom, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje spracúva tiež sprostredkovateľ – spoločnosť Argania, spol. s.r.o. so sídlom Železničná 2727/34, 058 01 Poprad-Veľká, IČO: 46 919 911 a v prípade potreby ich tiež poskytujeme na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám.

Zverejňovanie Vašich osobných údajov a ich prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informujeme Vás, že Vaše osobné údaje nezverejňujeme a ani neuskutočňujeme ich prenos do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom spracovania a vybavenia Vašej požiadavky prostredníctvom e-mailu alebo telefonického hovoru

Na základe čoho a za akým účelom spracúvame o Vás Vaše osobné údaje?

V prípade, ak nás s Vašou požiadavkou alebo otázkou, prípadne podnetom kontaktujete prostredníctvom e-mailu alebo telefonického hovoru, v rámci ktorých nám oznámite Vaše osobné údaje, tieto osobné údaje budeme spracúvať dôverne výhradne za účelom vybavenia tejto Vašej požiadavky.

Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je spracovanie a vyhodnotenie Vašej požiadavky odoslanej prostredníctvom e-mailu alebo oznámenej počas telefonického hovoru, pričom obsahom tejto požiadavky môže byť predzmluvná komunikácia alebo obsahom ktorej môžu byť iné informácie, o ktoré nás žiadate.

Právny základ spracovania osobných údajov

V tejto súvislosti môže byť teda právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov buď Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (tzv. predzmluvné vzťahy) alebo Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čiže oprávnený záujem našej organizácii, ak nás žiadate o poskytnutie informácií bez ďalšieho záujmu o uzatvorenie zmluvného vzťahu s našou organizáciou, pričom naším oprávneným záujmom je záujem na tom, aby sme odpovedali na Vaše otázky a poskytli Vám požadované informácie a v prípade potreby aj požadovaný informačný materiál, čím prispievame k Vašej spokojnosti.

Aké osobné údaje o Vás spracúvame za týmto účelom a po akú dobu?

V rámci tohto účelu spracúvame o Vás osobné údaje Vami uvedené v e-maili, t.j. meno, priezvisko a Vaša e-mailová adresa, tzv. bežnú kategóriu osobných údajov, prípadne aj osobné údaje, ktoré uvediete v obsahu správy. Vaša e-mailová adresa sa považuje za osobný údaj len v prípade, ak nie je všeobecná a ste na základe nej identifikovateľný/á, a to najmä v súvislosti s Vaším menom a priezviskom. V prípade, ak nás kontaktujete prostredníctvom telefonického hovoru, v rámci ktorého budete od nás požadovať spätnú odpoveď, budeme spracúvať Vaše identifikačné a osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci tohto telefonického rozhovoru.

Vaše osobné údaje poskytnuté týmto spôsobom budeme spracúvať po dobu vybavenia žiadosti/na účely spätného kontaktovania, následne sú osobné údaje likvidované.

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej organizácii, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a nášmu sprostredkovateľovi – spoločnosti WebSupport s.r.o. so sídlom Karadžičova 7608/12, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 36 421 928, ktorá nám zabezpečuje uloženie e-mailov na serveroch. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám.

Zverejňovanie Vašich osobných údajov a ich prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informujeme Vás, že Vaše osobné údaje nezverejňujeme a ani neuskutočňujeme ich prenos do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom evidencie a spracovania účtovných dokladov

Účel, právny základ spracovania osobných údajov a rozsah osobných údajov

V prípade, ak je potrebné v rámci realizácie našich zmluvných vzťahov vystaviť faktúru a následne ju evidovať v účtovníctve, resp. evidovať vami zaslanú faktúru v účtovníctve, za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom na faktúre. Tieto osobné údaje spracúvame na základe z. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Po akú dobu o Vás spracúvame osobné údaje?

Účtovné doklady uchovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi po dobu 10 rokov od ich vystavenia.

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Tieto informácie sú dostupné iba našim oprávneným zamestnancom, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a tiež sprostredkovateľovi – spoločnosti Argania, spol. s.r.o. so sídlom Železničná 2727/34, 058 01 Poprad-Veľká, IČO: 46 919 911, ktorá spracúva Vaše osobné údaje v našom mene, a s ktorou máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám. Ak nám to legislatíva prikazuje alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv (súdy, orgány činné v trestnom konaní), Vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informujeme Vás, že neuskutočňujeme prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame v rámci evidencie uplatnených práv dotknutých osôb

V prípade, ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba, čiže osoba, o ktorej spracúvame osobné údaje, vedie o tom naša organizácia evidenciu, nakoľko takýto Váš dopyt evidujeme a tiež evidujeme aj naše odpovede na vami zaslané otázky, resp. žiadosti, a to na základe Čl. 15, 16, 17, 18 , 20, 21 a 22 Nariadenia. V rámci tohto účelu spracúvame o Vás všetky kategórie osobných údajov, a to po dobu 5 rokov.

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej organizácii, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám.

V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu Vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť Vaše osobné údaje aj Úradu na ochranu osobných údajov SR, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.