SSOSTA naostro - Deň otvorených dverí SSOSTA naostro - DOD

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto udeľujem Tatranskej akadémii, n.o. so sídlom na Ulici 29. augusta 4812, 058 01 Poprad, IČO: 37886223 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), ako zriaďovateľovi Súkromnej strednej odbornej školy, Ul. 29 augusta 4812, 058 01 Poprad, súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov a osobných údajov môjho maloletého dieťaťa, ktoré som uviedol/a v tomto registračnom formulári za účelom registrácie môjho maloletého dieťaťa ako účastníka Dňa otvorených dní s názvom: SSOSTA NAOSTRO. Registráciu vykonáva Tatranská akadémia, n.o. ako zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy, Ul. 29 augusta 4812, 058 01 Poprad, na ktorej sa bude daný deň otvorených dverí konať, a to z dôvodu, aby ako zriaďovateľ školy a zároveň spoluorganizátor tejto akcie zabezpečil plynulejší a koordinovanejší priebeh tejto akcie.

Tento súhlas udeľujem na obdobie od jeho udelenia do 21. 02. 2020, kedy sa deň otvorených dverí uskutoční, a pre účely konania ktorého prevádzkovateľ osobných údajov tieto osobné údaje potrebuje. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje odstránené z automatizovanej aj neautomatizovanej formy spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom. Zároveň beriem na vedomie, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním na adresu sídla prevádzkovateľa alebo e-mailom na adresu zodpovednaosoba.ta@tatranskaakademia.sk. Súčasne beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Zároveň udelením tohto súhlasu deklarujem správnosť a aktuálnosť mnou uvedených osobných údajov a prehlasujem, že som plnoletý/á, a že som zákonným zástupcom dieťaťa, v mene ktorého som osobné údaje udelil. Tiež beriem na vedomie, že udelenie tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov nie je podmienkou účasti môjho dieťaťa na vyššie uvedenej akcii, je však podmienkou vykonania registrácie, nakoľko prevádzkovateľ by v opačnom prípade nemal právny základ na spracovanie osobných údajov.

Udelením tohto súhlasu potvrdzujem, že som sa oboznámil so zásadami spracovania osobných údajov na vyššie uvedený účel.