Inteligentné technológie – novinka od 01.09.2020

Jedinečnosť študijného odboru : Prakticky vo všetkých odvetviach hospodárstva prebieha digitálna transformácia, známa tiež ako štvrtá priemyselná revolúcia. Študijný odbor bol vypracovaný na základe požiadavky Republikovej únie zamestnávateľov podľa potrieb digitálnej transformácie a Industry 4.0. Veľký dôraz kladieme na štúdium cudzích jazykov a preto je dopoludnia v predmete AJ implementované Cambridge English štúdium s možnosťou získania medzinárodných Cambridge certifikátov priamo u nás na škole. V rámci niektorých odborných predmetov je úzka prepojenosť na Sieťový akademický program Cisco – NetAcad,v ktorom po ukončení absolventi získavajú medzinárodné Cisco certifikáty.

Profil absolventa : Absolvent študijného odboru inteligentné technológie  je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti informačných technológií, programovania, počítačových sietí, spracovanie grafiky ( Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD, tvorba web, html, css, WordPress ), smart technológií, internetu vecí – IoT, databázových systémov, kybernetickej bezpečnosti, robotiky, 3D technológií, virtuálnej reality, z  aplikovania prvkov umelej inteligencie v rôznych oblastiach, serverových a cloudových technológií, základov elektroniky, optimalizácie riadenia procesov a problematiky súvisiacej s digitálnou firmou.  Absolvent dokáže vytvoriť vývojový diagram postupnosti tvorby programu a programovať vo viacerých programovacích jazykoch. Dokáže vytvárať dynamické webové stránky s prepojením na databázový systém, rozumie pojmu „Big data“ a ovláda spôsoby monitorovania a analýzy dát, dokáže pracovať s databázami. Má dobré vedomosti z matematiky ( potreba matematiky z dôvodu logického myslenia, tvorby algoritmov a programovania ). Je schopný využívať mäkké zručnosti v prezentovaní a vystupovaní.

Be the first to comment

Leave a Reply